Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. Tiek īstenoti pasākumi, lai
nodrošinātu, ka klientu personas dati pie pārziņiem vienmēr ir drošībā un lai klientu personas datu apstrāde notiktu
atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.
Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes
nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.
1. Personas datu apstrādes Pārzinis: SIA “KOKA ZIEMAS DĀRZI”, reģ.Nr. 40103596550, jur. Salaspils nov.,
Salaspils pag., Jaunsaurieši, "Rosalia", LV-2118 (turpmāk arī – KOKA ZIEMAS DĀRZI )
2. Piemērojamie tiesību akti: Fizisko personu datu aizsardzības likums, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27.
aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti
(Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
3. Kas ir Privātuma politika?
Privātuma politika ir saikne starp KOKA ZIEMAS DĀRZI un fizisku personu (turpmāk arī – Lietotājs), kura sazinās ar
KOKA ZIEMAS DĀRZI un/vai lieto KOKA ZIEMAS DĀRZI mājaslapu un/vai sniegtos pakalpojumus.
KOKA ZIEMAS DĀRZI ir apņēmies aizsargāt Lietotāja personas datus. Privātuma politika ļauj Lietotājam saprast,
kāda informācija tiek iegūta, kad Lietotājs iesūta KOKA ZIEMAS DĀRZI savus datus vai KOKA ZIEMAS DĀRZI tos
iegūst savā īpašumā citos veidos, kādēļ KOKA ZIEMAS DĀRZI ievāc šos datus un kā tie tiks izmantoti.
Tāpat Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā KOKA ZIEMAS DĀRZI vāc, apstrādā, glabā, dzēš un aizsargā
Lietotāja personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Lietotāja personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Lietotājam
pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Lietotāja personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un
Lietotājam sniegto pakalpojumu.
Ja KOKA ZIEMAS DĀRZI atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas KOKA ZIEMAS DĀRZI mājaslapā.
Lai sniegtu Lietotājam labākus un piemērotākus pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu
esošus pakalpojumus, KOKA ZIEMAS DĀRZI apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.
4. Kādiem mērķiem Lietotāja dati tiek ievākti?
Lietotāja personas dati un cita informācija tiek ievākta, lai: • piedāvātu un sniegtu atbilstošus pakalpojumus, pārraudzītu
darījumus un pasargātu Lietotājus no nelikumīgām vai kaitējošām personu tiešām vai netiešām, apzinātām vai
neapzinātām darbībām, apstrādājot informāciju un datus, kas nonāk attiecīgo personu rīcībā; • lai apstrādātu jebkurus
Lietotāja informācijas pieprasījumus; • lai izpildītu KOKA ZIEMAS DĀRZI normatīvajos dokumentos norādītos
pienākumus; • lai sniegtu Lietotājam atbalsta pakalpojumus; • lai veiktu klientu izpēti, aptaujas un analīzi; • lai sniegtu
Lietotājam informāciju par KOKA ZIEMAS DĀRZI piedāvājumiem, produktiem un pakalpojumiem, ja Lietotājs tam ir
piekritis.
5. Kādus Lietotāja datus apstrādā KOKA ZIEMAS DĀRZI?
Vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
Bankas dati, ja tādi sniegti;
Dati, kurus Klients pats paziņo KOKA ZIEMAS DĀRZI;
Lietotāja IP adreses informācija;
Sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati);
U.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida.
Šī informācija tiek turēta KOKA ZIEMAS DĀRZI serveros, kas atrodas drošā infrastruktūrā.
Kad Lietotājs saskaras ar KOKA ZIEMAS DĀRZI pakalpojumiem, KOKA ZIEMAS DĀRZI serveri uztur unikālu
darbības žurnālu Lietotāja drošībai, kas glabā noteiktu administratīvu un datu plūsmas informāciju, tai skaitā: • IP
adreses; • piekļuves laikus; • piekļuves datumus; • lapas, kas iepriekš apmeklētas; • izmantojamā valoda; •
programmatūras kļūdu atskaite pēc izmantojamās pārlūka programmas. Šī informācija ir svarīga, lai nodrošinātu
pakalpojuma kvalitāti.
Personīgā informācija netiek ievākta bez Lietotāja piekrišanas.
Lietotāju dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, taču, ja gadījumā šāda
nepieciešamība radīsies, Lietotāja dati varēs tikt nodoti tikai tādām valstīm, kas nodrošina tādu pašu fizisko personu datu
aizsardzības līmeni, kādu nodrošina Eiropas Savienība.

6. Kādus līdzekļus KOKA ZIEMAS DĀRZI izmanto datu ievākšanai un apstrādei?
KOKA ZIEMAS DĀRZI var automātiski ievākt iepriekš minētos datus un saņemt personas datus, kurus Lietotājs
norāda, izmantojot pakalpojumus, vai citādi sazinoties un mijiedarbojoties ar mājaslapu. KOKA ZIEMAS DĀRZI arī
var saņemt personīgo informāciju no citiem pakalpojumu sniedzējiem tiešsaistē. Tāpat arī KOKA ZIEMAS DĀRZI var
piesaistīt trešo personu pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu tehnisko atbalstu pakalpojuma sniegšanā. KOKA
ZIEMAS DĀRZI ir pieejama informācija, ko Lietotājs ir sniedzis šiem pakalpojuma sniedzējiem un trešo personu e-
komercijas pakalpojumu sniedzējiem, ievērojot visas privātuma politikas normas.
7. Kāds ir Lietotāju personas datu apstrādes pamats?
Lietotāja personīga piekrišana – Lietotājs, kā personas datu subjekts, aizpildot pieteikuma un/vai kontaktu formas, pats
dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Tāpat Lietotājs piekrīt datu apstrādei tiešā
mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus (šo piekrišanu Lietotājs, protams, var atsaukt).
Lietotāja piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot KOKA
ZIEMAS DĀRZI apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Lietotāja piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta
tieši un nepārprotami. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos
saziņas kanālus ar KOKA ZIEMAS DĀRZI . Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas
atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
Pakalpojuma sniegšana – lai KOKA ZIEMAS DĀRZI varētu sniegt Lietotājam kvalitatīvus pakalpojumus, KOKA
ZIEMAS DĀRZI jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti no Lietotāja KOKA ZIEMAS DĀRZI
mājaslapā.
Leģitīmas intereses – ievērojot KOKA ZIEMAS DĀRZI intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga
atbalsta sniegšana Lietotājam, KOKA ZIEMAS DĀRZI ir tiesības apstrādāt Lietotāja personas datus tādā apjomā, kāds
tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šajā Privātuma politikā norādītājiem nolūkiem. Par KOKA ZIEMAS DĀRZI
leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Lietotājam tiek izteikti
jauni un/ vai individuāli KOKA ZIEMAS DĀRZI pakalpojumu piedāvājumi.
Juridisko pienākumu izpilde – KOKA ZIEMAS DĀRZI ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu
prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
8. Lietotāju datu atklāšanas izņēmumi
KOKA ZIEMAS DĀRZI ir tiesības izpaust personas datus tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
9. Kas ir sīkdatnes (cookies)?
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat mūsu
mājaslapu. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni,
kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās
apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski
identificētu.
KOKA ZIEMAS DĀRZI var izmantot sīkdatnes kā līdzekli informācijas iegūšanai no tīmekļa servera
iepriekšminētajiem mērķiem, sekojot Lietotāja vietnes izmantošanai. Ja Lietotājs turpina izmantot mājaslapu, Lietotājs
piekrīt KOKA ZIEMAS DĀRZI sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes satur informāciju, kas tiek pārsūtīta uz Lietotāja
datora cietā diska. Tie palīdz KOKA ZIEMAS DĀRZI uzlabot mājaslapu un nodrošināt labāku un personalizētāku
pakalpojumu.
Iegūtos datus izmanto KOKA ZIEMAS DĀRZI mājaslapas uzturētājs un Google, kas iegūst anonīmus datus un tie netiek
sasaistīti ne ar konkrētu personu, ne ar konkrētu IP adresi. Google Analytics datu drošību apliecina ISO 27001 sertifikāts
un ASV un ES privātuma vairoga regulējums. Sīkāk par to var lasīt šeit:
https://support.google.com/analytics/topic/2919631
Ja Lietotājs vēlas izdzēst visus datorā jau saglabātās sīkdatnes vai pārtraukt sīkdatnes, kuri seko Lietotāja darbības
veidiem mājaslapā, Lietotājs to varat izdarīt, dzēšot esošās sīkdatnes un / vai mainot pārlūkprogrammas konfidencialitātes
iestatījumus, lai bloķētu sīkdatnes (process, kā tas tiek darīts, atšķiras no pārlūka uz pārlūku).
Vairāk informācijas par to, kā to izdarīt, apmeklējot mājaslapu www.allaboutcookies.org.
10. Lietotāju personu datu glabāšanas ilgums

KOKA ZIEMAS DĀRZI apstrādās Lietotāja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: a) kamēr
Lietotājs izmanto pakalpojumu; b) personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un
Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem; c) cik tas ir nepieciešams KOKA ZIEMAS DĀRZI leģitīmo interešu
realizācijai un aizsardzībai; d) kamēr nav atsaukta Lietotāja piekrišana personas datu apstrādei.
11. Kādi ir drošības nosacījumi?
Izmantojot KOKA ZIEMAS DĀRZI pakalpojumus vai sazinoties ar KOKA ZIEMAS DĀRZI, Lietotājs piekrīt KOKA
ZIEMAS DĀRZI pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un nosacījumiem.
KOKA ZIEMAS DĀRZI nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja
personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu,
KOKA ZIEMAS DĀRZI pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot
ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.
KOKA ZIEMAS DĀRZI rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas KOKA ZIEMAS DĀRZI vārdā un
uzdevumā apstrādā Lietotāja personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto
atbilstošus drošības pasākumus, lai Lietotāja personas datu apstrāde notiktu atbilstoši KOKA ZIEMAS DĀRZI
deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt KOKA ZIEMAS DĀRZI rīcībā
esošos personas datus saviem nolūkiem.
KOKA ZIEMAS DĀRZI neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas
datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no KOKA ZIEMAS DĀRZI , piemēram, Lietotājs pats izpaudis savus personas datus
trešajām personām.
Lietotāja personas datu apdraudēšanas gadījumā KOKA ZIEMAS DĀRZI paziņos par to Lietotājam.
Tāpat KOKA ZIEMAS DĀRZI par informācijas/datu apstrādes drošības incidentiem vai iespējamiem incidentiem bez
nepamatotas kavēšanās 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms, par datu/informācijas drošības
pārkāpumu ziņo iestādēm un iesaistītajām fiziskajām personām, kā to paredz piemērojamie normatīvie akti un/vai Eiropas
Savienības likumi, izņemot, ja saskaņā ar pārskatatbildības principu KOKA ZIEMAS DĀRZI spēj uzskatāmi parādīt, ka
personas datu aizsardzības pārkāpums, visticamāk, nerada risku fizisku personu tiesībām un brīvībām.
KOKA ZIEMAS DĀRZI glabā visu personīgo informāciju, ko saņem no Lietotāja, aizsargātā datu bāzē, daļu no datiem
šifrējot, kuru savienojums ir aizsargāts.
13. Kādas ir Lietotāja tiesības?
Vērsties pie KOKA ZIEMAS DĀRZI , lai saņemtu KOKA ZIEMAS DĀRZI rīcībā esošo personas datu kopiju.
Labot visus KOKA ZIEMAS DĀRZI rīcībā esošos personas datus par sevi,
Lietotājam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no KOKA
ZIEMAS DĀRZI ir saņēmušas informāciju par šo Lietotāju. KOKA ZIEMAS DĀRZI nesniegs Lietotājam informāciju
par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām
likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem
tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
Lietotājam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību.
Vērsties pie KOKA ZIEMAS DĀRZI vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija,
www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.
Saziņā ar KOKA ZIEMAS DĀRZI iespējams izmantot e-pastu [email protected]
Ar visiem informācijas drošības sistēmas jautājumiem un informācijas/datu drošības jautājumiem, kas nav atrunāti šajā
Politikā, jāvēršas KOKA ZIEMAS DĀRZI (67708448 un [email protected])